Privacy-voorwaarden

Per 25 mei 2018 zijn onze privacy-voorwaarden gewijzigd.

Grondslag voor gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevensgroenezaken-AVG

Voor een correcte en adequate uitvoering van haar diensten gebruikt GroeneZaken bedrijfsgegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten volgens de AVG.
De gegevens die leden en klanten verstrekken aan GroeneZaken, beschouwt GroeneZaken als niet-vertrouwelijke en openbare bedrijfsinformatie (algemene bedrijfskenmerken, bedrijfsactiviteiten, productinformatie, suggesties, ideeën en overige). Voor zover bepaalde rubrieken uit deze bedrijfsgegevens gezien kunnen worden als persoonsgegevens, is de AVG wet van toepassing op deze gegevens. GroeneZaken heeft het recht de bedrijfsinformatie te gebruiken voor haar bedrijfsvoering.

Diensten van GroeneZaken 

GroeneZaken biedt de volgende gratis en betaalde diensten aan waarvoor zij gegevens vraagt en gebruikt die mogelijk persoonsgegevens bevatten:

Bezoek aan de website

Bij vertoning van pagina’s binnen de website groenezaken.com wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies en trackers:

  • cookieconsent - registreert uw instemming voor gebruik van cookies op de website
  • october_session - beheert navigatie-informatie tijdens uw bezoek aan de website
  • Google Tag manager en Google Analytics- Registreren de bezochte pagina's in de website
  • Facebook - Registreert de Url die u eventueel deelt op Facebook

Lidmaatschap van GroeneZaken

Voor aanmelding bij de website en voor het beheer van gegevens van het lidmaatschap van GroeneZaken vraagt en gebruikt GroeneZaken de volgende bedrijfsgegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten: naam, adres, bedrijfsloge, naam van de contactpersoon, telefoonnummer, KvK-nummer, emailadres, twitternaam, trefwoorden, bedrijfsprofiel, milieubeleid met eventueel aangeleverde afbeeldingen. Tevens gebruikt de website het IP-adres gedurende aanmeldprocedure voor lidmaatschap van GroeneZaken in de website.

Verzending van nieuwsbrieven

Voor aanmelding bij en verzending van nieuwsbrieven vraagt en gebruikt GroeneZaken de volgende bedrijfsgegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten: naam, emailadres en statische gegevens over het aantal verzonden nieuwsbrieven.

Overige betaalde diensten van GroeneZaken

Voor een correcte uitvoering van de overige betaalde diensten, waaronder GroeneZakenDeals, Partnerships en publiciteitscampagnes bij SocialMedia vraagt en gebruikt GroeneZaken de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten: bedrijfsgegevens (zie paragraaf lidmaatschap van GroeneZaken) en inhoudelijke informatie (nieuws, feiten, aankondigingen en dergelijke, inclusief afbeeldingen) die via de dienst gepubliceerd worden.

Akkoord op de privacyvoorwaarden

Voor elke dienst van GroeneZaken die u wilt afnemen en waarvoor GroeneZaken gegevens vraagt en gebruikt, vraagt GroeneZaken vooraf uw instemming met de privacy-voorwaarden van GroeneZaken. U geeft via de website of via een email uw akkoord op de privacyvoorwaarden van GroeneZaken. GroeneZaken registreert dit akkoord. Indien u niet akkoord gaat met de privacyvoorwaarden kan GroeneZaken u de dienst niet leveren.

Wijzigingen in de privacyvoorwaarden

GroeneZaken informeert u over elke wijziging in deze privacy-voorwaarden. Bij wijzigingen waarbij uw rechten beperkt worden, vraagt GroeneZaken expliciet om uw akkoord. Voor wijzigingen waarbij uw rechten of privacy niet beperkt worden of zelf uitgebreid worden, vraagt GroeneZaken niet expliciet om uw akkoord en gaat GroeneZaken er vanuit dat u stilzwijgend instemt met deze. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van de privacy-voorwaarden, dan dient u dit binnen 30 dagen na aankondiging te melden per email aan info@groenezaken.com.

Recht op inzage, wijziging en vergetelheid

Voor elke dienst die u afneemt van GroeneZaken, heeft u het recht op inzage in uw gegevens die GroeneZaken voor de uitvoering van de dienst gebruikt. Indien u constateert dat gegevens niet correct zijn, heeft u het recht deze te wijzigen of te laten wijzigen. Voor zover de mogelijkheid geboden wordt, kunt u zelf via de website de gegevens wijzigen. In de nieuwsbrieven die GroeneZaken verstuurd staat altijd een link waarmee u zich af kunt melden van verzending van nieuwsbrieven. In alle andere gevallen kunt een verzoek tot wijziging per email sturen aan info@groenezaken.com. Voor elke betaalde dienst die u heeft afgenomen van GroeneZaken en waarvan de dienstverlening op contractuele gronden geëindigd is, verwijdert GroeneZaken twee jaar nadien de gegevens die voor de uitvoering van de dienst noodzakelijk waren. Indien GroeneZaken op grond van wettelijke bepalingen deze gegevens langer moet bewaren, verwijdert GroeneZaken de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die GroeneZaken gebruikt bij gratis diensten, zoals het lidmaatschap van GroeneZaken, biedt GroeneZaken aan derden aan op commerciële basis. GroeneZaken verstrekt deze gegevens alleen aan een derde partij indien het privacy-voorwaarden van deze derde partij in overeenstemming is met het privacybeleid van GroeneZaken en in overeenstemming is met AVG. Voor zover van toepassing bij betaalde diensten van GroeneZaken, zoals publiciteitscampagnes via Social Media, verstrekt GroeneZaken noodzakelijkerwijs gegevens aan derden. GroeneZaken verstrekt deze gegevens alleen aan een derde partij indien het privacy-voorwaarden van deze derde partij in overeenstemming is met het privacybeleid van GroeneZaken en in overeenstemming is met AVG. Uw akkoord op de privacy-voorwaarden van GroeneZaken houdt tevens in dat u instemt met privacy-voorwaarden van de betrokken derde partij, waaronder de bepalingen t.a.v. recht op inzage, wijziging en vergetelheid. GroeneZaken kan geen verantwoordelijkheid nemen voor een correct gebruik van de verstrekte gegevens aan een derde partij.

Beveiliging van gegevens

Verzending van gegevens via website www.groenezaken.com en emailberichten vindt gecodeerd plaats via SSL. De gegevens van het lidmaatschap van GroeneZaken zijn via de website alleen voor wijziging toegankelijk via invulling van userid en password. Het password zelf wordt niet opgeslagen in de database van de website, maar geverifieerd aan de hand van een verificatiecode, die wel opgeslagen is in de database. Inloggen op de website om gegevens van het lidmaatschap van GroeneZaken te wijzigen, wordt na 8 mislukte pogingen automatisch geblokkeerd voor het ip-adres vanwaar de mislukte pogingen zijn uitgevoerd.

De gegevens van de diensten van GroeneZaken worden versleuteld bewaard in een database en zijn alleen voor geautoriseerde gebruikers te benaderen. Medewerkers van GroeneZaken hebben alleen toegang tot gegevens van de diensten van GroeneZaken voor zover toegang noodzakelijkerwijs voortvloeit uit hun functie. Alle medewerkers van GroeneZaken zijn gehouden aan een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van deze gegevens. GroeneZaken heeft vastgesteld dat de beveiligingsmaatregelen bij haar hostingprovider voldoen aan de kwaliteitseisen van GroeneZaken ter bescherming en beveiliging van de gegevens.

Slotbepaling

GroeneZaken heeft alle maatregelen genomen die wettelijke verplicht zijn en die redelijkerwijs verwacht mogen worden om de gegevens die mogelijk persoonsgegevens bevatten, te beschermen. GroeneZaken is niet aansprakelijk indien ondanks deze maatregelen en buiten haar macht, bepaalde gegevens die zij beheert op verkeerde wijze gebruikt worden of niet naar behoren beschermd zijn.  

Onze partners