Aantal houtgestookte kachels en haarden en de uitstoot daalt sneller dan aangenomen

Aantal houtgestookte kachels en haarden en de uitstoot daalt sneller dan aangenomen

Recente marktstudie houtstook corrigeert CBS-cijfers – NHK wil uitfasering van oude inzethaarden en sanering van openhaarden stimuleren

Steeds meer consumenten gebruiken hun houtgestookte kachels en haarden niet meer. Dit blijkt uit een marktstudie over particuliere houtstook en de implicaties op de landelijke uitstoot van ProBiomass in opdracht van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). Hiermee worden de eerder gepubliceerde statistieken van het CBS gecorrigeerd. Volgens het CBS stonden er in 2017 1.050.000 toestellen in de Nederlandse woonkamers. Nu blijkt dat hiervan ruim 20% nooit meer wordt gebruikt. Ook het brandstofverbruik per toestel daalt ten opzichte van het laatste CBS WoON-onderzoek in 2012. Het gevolg hiervan is dat de emissies van houtstook dalen maar ook het aandeel hernieuwbare energie dat deze toestellen bijdragen aan de totale hernieuwbare energie in ons land.

Analyses kachelpark

De recente cijfers zijn in de marktstudie van ProBiomass gebruikt voor het bepalen van de uitstoot van het kachelpark en de hoeveelheid hernieuwbare energie van 2010 tot 2030. Er is gerekend met de emissiefactoren zoals TNO die hanteert. De analyses zijn uitgevoerd volgens het bijgestelde aantal kachels en haarden uit het onderzoek samen met het brandstofverbruik per toestel zoals CBS heeft berekend. Verder zijn de actuele verkoopcijfers en prognoses tot 2030 meegenomen in de analyses. Verder analyseerde de onderzoekers de leeftijdsopbouw en de kwaliteitsklasse van de gebruikte toestellen zowel nu als in de toekomst. Met deze gegevens is het effect op de uitstoot en de hoeveelheid hernieuwbare energie vastgesteld.

Aandeel hernieuwbare energie daalt met 25%

Bij warmte uit openhaarden, hout- en pelletkachels wordt de opgewekte hernieuwbare energie uitgedrukt in het verbruik van het gestookte hout en pellets. Omdat het aantal actieve toestellen voor gebruik binnenshuis gedaald is naar 841.000 stuks, daalt ook de hoeveelheid hernieuwbare energie. Volgens CBS was dat 19,7 petajoule. Dat is inmiddels gedaald naar 14,9 petajoule. Een daling van bijna 25%.

Halvering fijnstof-uitstoot

Sinds 2015 is de fijnstof uitstoot van openhaarden en hout- en pelletgestookte toestellen met circa 20% afgenomen (van 2.100 naar 1.650 ton). Bij ongewijzigd beleid zal deze afname doorzetten naar minder dan 1.000 ton. De oorzaak ligt in een sterke terugloop van het gebruik van openhaarden en oude houtkachels en de al jarenlang dalende verkoop van vrijstaande houtkachels. Alleen het aantal pelletkachels stijgt door de subsidie van de afgelopen vier jaren. Deze regeling stopt eind 2019. De moderne toestellen zijn schoner, hebben een hoger rendement en verbruiken daardoor ook veel minder brandstof. Dat alles draagt bij aan de lagere emissies.


Staatsecretaris komt branche tegemoet

De branchevereniging NHK komt met maatregelen om schoon en duurzaam stoken verder te bevorderen. In het Groen Stoken-convenant zijn met detaillisten en fabrikanten begin dit jaar afspraken vastgelegd voor het verduurzamen van houtstook en een kwaliteitsslag naar schoon en duurzaam stookgedrag. Vier uitgangspunten staan hierin centraal: uitsluitend nog toestellen verkopen en installeren die voldoen aan de strengere Ecodesign norm, een kwalitatieve installatie, het gebruik van de juiste brandstof en het voorlichten van de stokers over een optimaal gebruik van hun toestel.

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) heeft inmiddels het voldoen aan Ecodesign per 1 januari 2020 verplicht gesteld. Daarnaast wil de branche versneld oude toestellen uitfaseren, omdat volgens het rapport van ProBiomass blijkt dat dit de meest effectieve maatregel is om de emissies nog sneller terug te dringen. De branche streeft naar 50% emissiereductie in 2030 ten opzichte van de RVO cijfers van 2017. Dit is in lijn met het schone luchtakkoord van de overheid. Voorlichting speelt een belangrijke rol in de gehele aanpak, want onjuist stookgedrag veroorzaakt overlast en onnodige emissies. Voorzitter Benno de Groot: “Als branche maken wij ons sterk voor de meest optimale toestellen, een vakkundige installatie en voorlichting aan onze gebruikers. Daar ontwikkelen wij samen met andere stakeholders plannen voor. Alleen op deze manier kunnen we verandering bewerkstelligen en een verduurzamingsslag maken.

Kijk voor meer informatie op www.stichting-nhk.nl 

Onze partners