BenBits opent duurzame kauwgomfabriek in Nederland

Ben­Bits heeft haar nieu­we kauw­gom­fa­briek in Nederland ge­o­pend. Hier­mee is de pro­duc­tie van de plas­tic­vrije kauw­gom van Italië naar Ne­der­land ge­haald en maakt Ben­Bits een grote stap als het gaat om ver­duur­za­ming en het ver­min­de­ren van CO2-uit­stoot. In de nieu­we fa­briek in Heerhugowaard wordt we­ke­lijks 300 kilo Ben­Bits-kauw­gom ge­pro­du­ceerd. Een Ben­Bits-kauw­gom­pje weegt 1,5 gram. Tij­dens de ope­ning werd er samen met ge­no­dig­den en onder lei­ding van di­rec­teur Milan Don­tje en pa­tis­sier Bart de Gans, Ben­Bits-kauw­gom ge­maakt. Dit in de nieuw geïntro­du­ceer­de vorm van een schild­pad, het sym­bool van Ben­Bits. Ver­vol­gens rolde de eer­ste zak­jes met kauw­gom van de band die aan­slui­tend wer­den over­han­digd aan de Plas­tic Soup Foun­da­ti­on. Ben­Bits is part­ner van de Plas­tic Soup Foun­da­ti­on om te wer­ken aan de ge­za­men­lij­ke mis­sie: (micro)plas­tic in de na­tuur en wa­te­ren ver­min­de­ren. De kauw­gom in nieu­we vorm is vanaf nu te koop bij Jumbo, Hol­land&Bar­ret, SPAR en Eco­Mon­do. Bin­nen­kort is Ben­Bits ook ver­krijg­baar bij Stach en Crisp.

Ver­duur­za­men voor een fris­se toe­komst

In bijna alle food-ca­te­go­rieën zijn er mo­men­teel ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van duur­zaam­heid, trans­pa­ran­tie en ge­zond­heid, maar bij bin­nen de kauw­gom­bran­che is dit niet het geval. Hier wil Ben­Bits met hun eigen kauw­gom­pro­duc­tie ver­an­de­ring in bren­gen. Milan Don­tje, di­rec­teur van Ben­Bits: “Wij ge­lo­ven in be­te­re kauw­gom. Die maken we nu in onze nieu­we fa­briek in Heer­hugo­waard. Voor­heen werd Ben­Bits ge­pro­du­ceerd in Italië. Wij heb­ben er­voor ge­ko­zen om de pro­duc­tie naar Ne­der­land te halen zodat alles in eigen be­heer is en we min­der CO2 uit­sto­ten met het trans­port. Door­dat alles nu in eigen be­heer is, heb­ben we ook de unie­ke schildpad­vorm kun­nen in­tro­du­ce­ren. An­de­re le­ve­ran­ciers durf­den het niet aan, maar we heb­ben er met het team maan­den lang aan ge­werkt en ik ben maar wat trots dat de nieu­we kauw­gom nu in de schap­pen ligt!”

Steeds be­lang­rij­ker on­der­werp

Don­tje ver­volgt: “Duur­zaam­heid wordt een steeds be­lang­rij­ker on­der­werp. Zelf val ik in de jonge ge­ne­ra­tie die steeds duur­za­mer leeft en daar­om vind ik het van be­lang dat Ben­Bits ook blijft ver­duur­za­men. De pro­duc­tie naar Ne­der­land halen is daar­in een be­lang­rij­ke stap. Met eigen fa­briek heb­ben we de keten te­vens beter onder con­tro­le. Per­soon­lijk hoop ik dat ie­der­een de door ons­zelf ge­pro­du­ceer­de na­tuur­lij­ke en plas­tic­vrije kauw­gom gaat proe­ven. 

Join the gum re­vo­lu­ti­on!’’

Check hier de tv commercial van Benbits, waarin duurzaamheid centraal staat

Foto: Yvonne Apeldoorn / Milan Dontje overhandigt de nieuwe kauwgom aan Irene Dros van de Plastic Soup Foundation

Onze partners