De Zelfverklaring ISO 26000 als duurzame drieklapper

Er is een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken waar zij staan op het gebied van duurzaamheid. De Zelfverklaring ISO 26000 biedt hiervoor een flexibele, integrale én strategische kapstok. Zeker als u tegelijkertijd ook de Sustainable Development Goals van de VN (SDGs) adresseert. 

De Zelfverklaring ISO 26000 is een duurzame drieklapper omdat u met één rapportage:

  • Uw duurzame initiatieven inventariseert én onderbouwt middels een 0-meting;
  • Een flexibel framework adopteert waarlangs u duurzaamheid integraal adresseert;
  • Een startmoment creëert voor de stapsgewijze implementatie van én rapportage over duurzaamheid zodat u duurzaamheid in het DNA van uw organisatie verankert.

Inventarisatie duurzame initiatieven

Veel organisaties boeken op deelgebieden al veel duurzame resultaten. Wat vaak ontbreekt is het overzicht van wat er al is gerealiseerd en in uitvoering is. Voor de inventarisatie van waar uw organisatie staat op het gebied van duurzaamheid in de breedte, is de Zelfverklaring ISO 26000 een handig instrument. Op deze manier ingezet, is de Zelfverklaring een MVO-rapportage én inventarisatie in één. Om die ‘duurzame foto’ van de huidige stand van zaken te maken, interviewt u medewerkers op diverse niveaus in de organisatie en bestudeert u beleids- en jaarplannen. Stel vervolgens op basis van die input een samenhangend, strategisch document op waarin MVO in de volle breedte aan de orde komt.
Adresseer in de MVO-rapportage dan ook meteen de relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Dit is de eerste klap.

Flexibel framework

De internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000 biedt een flexibel en duurzaam framework voor integraal, strategisch MVO-beleid. De zeven kernthema’s, 37 issues en zeven principes van de richtlijn bestrijken alle relevante beleidsdisciplines. Van hrm tot governance, van inkoop tot marketing, van vervoer tot productie en van milieu tot kwaliteit. En wel zo dat de onderlinge samenhang de effectiviteit van de totale duurzame strategie versterkt. Het framework van ISO 26000 biedt een handige kapstok voor alle interne bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt de richtlijn handvatten om het acteren in de eigen waardeketen en de relaties met de gemeenschap tegen het licht te houden. Dat is geen 'moetje' of extra kostenpost maar een uitgelezen kans om met effectieve initiatieven duurzaamheid in het DNA van de organisatie te verweven en de organisatie toekomstbestendig te maken. Dit is de tweede klap.

Start voor de stapsgewijze implementatie & rapportage volgens de PDCA&L-cyclus

Last but not least markeert de Zelfverklaring ISO 26000 het startpunt voor de stapsgewijze verduurzaming van de strategie. Bij veel bedrijven ontbreekt het namelijk aan een effectieve Plan-Do-Check-Act&Learn cyclus blijkt uit het onderzoek van professor De Waard (2019). De PDCA&L-cyclus van de Trippple-aanpak biedt een beproefde werkwijze om maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaar en beheersbaar in het DNA van de organisatie te verankeren. De tientallen praktische instrumenten uit de Trippple-toolkits bieden uw medewerkers houvast en inspiratie om duurzaamheid in hun dagelijkse werk te implementeren. Door dit samen te doen met uw medewerkers ontstaat een gezamenlijke aanpak die beter beklijft binnen uw hele organisatie.

Meer weten over MVO-rapportages

Wilt u meer weten over hoe u integraal over uw duurzame beleid kunt rapporteren op basis van de MVO-richtlijn ISO 26000 én de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)? Neem dan contact met ons op via www.constantis.nl/mvo-rapportage.

Onze partners