60 miljard euro om klimaatverandering en de stikstofcrisis aan te pakken

Het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie trekt 60 miljard euro uit om klimaatverandering en de stikstofcrisis aan te pakken. Dat geld wordt via fondsen verdeeld. Het akkoord heeft als titel: 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De formatie heeft erg lang geduurd, de verkiezingen waren op 17 maart 2021.

Regeerakkoord Rutte-IV

In het regeerakkoord staat dat de focus van het overheidsbeleid de komende tijd vooral zal liggen op:

  • Het tegengaan van klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis;
  • Het bouwen van nieuwe betaalbare woningen;
  • Verbeteringen in de gezondheidszorg;
  • Extra investeringen in de veiligheid en het tegengaan van ondermijning (criminelen die systemen van de ‘bovenwered’ gebruiken voor hun criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het GGD datalek is gebeurd);
  • Het vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie;
  • Het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden;
  • Het gericht verlagen van belastingen;
  • Het investeren in onze toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Miljarden euro’s voor klimaatmaatregelen

Het kabinet gaat in de komende tien jaar 35 miljard euro uittrekken voor klimaatregelen. Hier komt een zogenoemd ‘klimaat- en transitiefonds’ voor beschikbaar, dat onder andere gebruikt gaat worden voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Ook wordt er geld uitgegeven aan het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector. Dit bedrag komt bovenop de al bestaande subsidieregeling voor duurzame energie, de zogeheten SDE++-subsidie.

De coalitiepartijen willen ook dat bepaalde procedures versneld moeten worden, omdat grote projecten op het gebied van energie-infrastructuur nu te traag gaan. Het nieuwe kabinet gaat daarom gebruik maken van een aanpak die vergelijkbaar is met die van de Crisis- en Herstelwet, een wet die geplande bouwprojecten naar voren haalt door procedures te verkorten.

Twee nieuwe kerncentrales

In het regeerakkoord staat ook dat de komst van twee nieuwe kerncentrales in gang wordt gezet. Dit plan zou mogelijk een doorbraak kunnen betekenen in het vergroenen van de energievoorziening. Het opwekken van kernenergie geeft namelijk vrijwel geen CO2-uitstoot, waardoor het minder schadelijk is voor het klimaat. Kolen- en gascentrales zijn daarentegen wel heel schadelijk.

Voorbereiden rekeningrijden

Rekeningrijden houdt in dat je belasting betaalt naar gebruik en uitstoot van je auto in plaats van een vast bedrag per maand. Dit gaat ook gelden voor mensen met een elektrische auto. In het regeerakkoord staat dat het rekeningrijden wordt voorbereid maar pas na dit kabinet ingevoerd. Ook wordt de maximum snelheid binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 kilometer per uur voor zover mogelijk.

Lees het gehele regeerakkoord Rutte-IV hier

Wat is precies een regeerakkoord?

Het regeerakkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in haar regeringsperiode: wat wil de regering doen en bereiken in de komende periode?

Wat is een voorlopig regeerakkoord

De regeringspartijen in de Tweede Kamer bepalen tijdens de kabinetsformatie het regeerakkoord. Zij moeten het eerst eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Het definitieve regeerakkoord is een compromis tussen de verschillende partijstandpunten.

Definitief regeerakkoord

Als de nieuwe ministersploeg compleet is, komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een overleg. Daarbij verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord. Daarna beëdigt de koning de ministers en staatssecretarissen.

Het nieuwe kabinet stelt een regeringsverklaring op met daarin de belangrijkste punten van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer.

Onze partners