Alle ministeries gaan CO2-Prestatieladder implementeren

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Voor drie ministeries (IenW, EZK, LNV) is dat een feit, maar ook de overige negen gaan aan de slag om er een te behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

18% van nationale uitstoot door inkoop overheid

Uit een rapport van het RIVM kwam deze zomer naar voren dat de Nederlandse overheid middels inkoop verantwoordelijk is voor 18% van de nationale uitstoot. Dat betreft concreet 22 megaton CO2-equivalenten. De Rijksoverheid, waar de ministeries en uitvoeringsorganen onder vallen, heeft daar een aanzienlijk aandeel in. Hoeveel CO2 er precies wordt uitgestoten gaan de ministeries nu met de CO2-Prestatieladder in kaart brengen. Vanuit dit inzicht kunnen jaarlijkse doelen worden opgesteld en concrete maatregelen worden geformuleerd. Hierover moet intern en extern worden gerapporteerd en een (onafhankelijke) Certificerende Instelling voert de audit uit.

Serieus aan de slag

Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, ziet het besluit om de CO2-Prestatieladder in te voeren als een belangrijke stap en opmaat naar meer actie. “Via de campagne ‘Iedereen doet wat’ vragen we heel Nederland om kleine of grote stappen te nemen voor een duurzamer leven. Met het besluit om de CO2-Prestatieladder in te voeren laat de Rijksoverheid zien zelf serieus aan de slag te zijn met deze boodschap. Ik vind dit een mooie stap en goed signaal.”

CO2-Prestatieladder als katalysator

“Tegelijk besef ik dat we er hiermee nog niet zijn en ons succes zal afhangen van de concrete maatregelen en stappen die we nog moeten zetten. Gelukkig hebben we inmiddels een reeks aan mooie praktijkvoorbeelden. De systematiek van de Ladder moet helpen om nog veel meer duurzame actie binnen ons eigen organisatie van de grond te krijgen. Ik heb dit positieve effect van de CO2-Prestatieladder al gezien bij de Waterschappen en de collega’s van de ministeries van IenW en EZK. Het is dus belangrijk dat we nu Rijksbreed dit voorbeeld volgen en ik zie graag dat steeds meer overheden aan de slag gaan met deze of vergelijkbare systematieken. Want het potentieel van 18% minder klimaatimpact mogen we niet onbenut laten.”

Andere gecertificeerde overheden

De ministeries zijn niet de enigen die de CO2-Prestatieladder gebruiken om klimaatdoelen te behalen. Ook 18 gemeenten, 3 waterschappen en 2 provincies zijn gecertificeerd. Aan de waterschappen is zelfs door de Unie van Waterschappen het dringende advies afgegeven om uiterlijk in 2025 gecertificeerd te zijn. Daar komt dit besluit van de ministeries bij. De verwachting is dat de meeste ministeries die nog niet gecertificeerd zijn eerst toewerken naar een certificaat op niveau 3 van de Co2-Prestatieladder.

Onze partners