Bouw tweede proeflocatie zon op dijken gestart

TNO en het Waterschap Zuiderzeeland zijn in samenwerking met partners begonnen aan de bouw van de tweede proeflocatie binnen het onderzoeksproject Zon op Dijken. Deze proef vindt plaats op de Knardijk in Flevoland. De Knardijk is een binnendijk die de grens vormt tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hierop worden twee innovatieve zonnestroomsystemen gebouwd en getest op onder meer waterveiligheid. Eerder dit jaar is op een binnendijk in Zeeland de eerste proeflocatie gebouwd.

Een dekkende grasmat met stevige wortels is cruciaal voor de waterveiligheid, op dijken waar geen verharding is aangebracht. Op de Knardijk wordt het systeem van Soltronergy, specialist op het gebied van zonnestroominstallaties, zo geïnstalleerd dat de grasmat ruim voorzien is van water en licht en gras geen hinder ondervindt. Ook biedt dit systeem goed zicht op de dijk, waardoor dijkinspecties zonder hinder kunnen plaatsvinden.

Het systeem van Afvalzorg, o.a. ontwikkelaar van secundaire bouwstoffen, is voorzien van een nieuw type dijkverharding (Solarbase), waarop zonnepanelen worden gemonteerd. Bij toekomstige dijkversterkingsprojecten kan dit systeem worden ingezet.

Inspecties van de dijk

Na de aanleg, die naar verwachting in oktober van dit jaar wordt afgerond, wordt de dijk periodiek geïnspecteerd en met behulp van een netwerk van sensoren continu gemonitord. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen.

Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met Deltares naar de gevolgen hiervan op de waterveiligheid. De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Over zon op dijken

Onder aanvoering van TNO en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), kenniscentrum van alle waterschappen, doet een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers drie jaar lang onderzoek naar Zon op Dijken.

Er wordt onderzocht hoe zonnestroomsystemen kunnen worden gecombineerd met dijken, zonder concessies te doen aan de primaire waterkerende functie van de dijk. Eerder dit jaar is het eerste proefproject, zonnepanelen op een binnendijk in Zeeland gestart. De proef richt zich op waterveiligheid, inpassing in het landschap en draagvlak in de omgeving.

Dit project wordt financieel ondersteund door TKI Urban Energie.

Foto TNO: Start bouw proeflocatie Zon op Dijken op de Knardijk 

Onze partners