FrieslandCampina neemt eerste melkwagen op waterstof in gebruik

De melkwagens van FrieslandCampina zijn steeds duurzamer onderweg. Zo heeft het zuivelbedrijf de CO2-uitstoot per kilometer van het transport tussen boerderijen en productielocaties het afgelopen decennium al met 18,1 procent verlaagd. Vandaag wordt weer een stap gezet in de verdere verduurzaming van het melktransport door de eerste 50-tons melkwagen rijdend op waterstof in gebruik te nemen. Op dit moment laat alleen nog maar de infrastructuur in de regio Groningen het gebruik van melkwagens op waterstof toe, maar er wordt volop gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden in andere delen van het land.

Hans Wieleman, Manager Milk Logistics bij FrieslandCampina: “We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap. Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes - gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord. Transport is en blijft belangrijk voor de verdere verduurzaming bij FrieslandCampina. Samen met deze betrokken partijen willen we de klimaatimpact van onze melkwagens tot een minimum beperken.”

CO2-neutrale toekomst

In het duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ stelt FrieslandCampina een aantal ambitieuze doelen, onder meer om in 2050 CO2-neutraal te produceren. Als tussenstap wil het zuivelbedrijf de broeikasgasuitstoot in 2030 met ruim een derde verminderen [1]. De continue verduurzaming in het transport is hier een belangrijk onderdeel van. De CO2-uitstoot van de melkwagens nam van 2010-2020 per gemaakte kilometer af met 18,1% [2]. De afname is gerealiseerd door verschillende initiatieven. Een daarvan is het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het erf, door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door leden-melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. Met de eerste melkwagen rijdend op waterstof, wordt een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen. FrieslandCampina nodigt alle betrokken partijen uit om deze mogelijkheid voor CO2-neutraal transport snel uit te breiden naar andere delen van het land en daarmee samen het gebruik van waterstof in het transport te versnellen - en het klimaat te helpen natuurlijk.

[1] Ten opzichte van basisjaar 2015: -33% in de coöperatie en -40% in de onderneming.

[2] 18,1% per ton product. Omdat er door de toename van het melkaanbod in totaal meer kilometers werden gemaakt, nam de absolute uitstoot af met 3,3% per ton product.

Onze partners