GasTerra werpt licht op rol van fossiel en duurzaam gas

GasTerra heeft een geheel herziene editie van de brochure Aardgas in Nederland uitgebracht. Deze nieuwe uitgave behandelt de rol die (aard)gas heeft gespeeld in de afgelopen 10 jaar maar kijkt ook vooruit naar de betekenis en functie van deze energiedrager tot 2030.

Snelle verduurzaming zonder hernieuwbaar gas, dus alleen met duurzame stroom, warmtenetten en andere, innovatieve alternatieven, is volgens de meeste deskundigen ondoenlijk. GasTerra verwacht om die reden ook dat CO2-neutraal gas in het lopende decennium en daarna een steeds groter aandeel in de energievoorziening zal krijgen. De titel van de nieuwe brochure weerspiegelt deze overtuiging: “Aardgas in Nederland” is vervangen door “Gas in het Nederlandse energiesysteem”.

Niet zonder aardgas

Dit houdt niet in dat aardgas snel van het toneel zal kunnen verdwijnen. Het feit dat de winning in Groningen zal stoppen en de productie uit kleinere velden snel terugloopt, betekent niet het einde van aardgas. Dat zou, met het oog op de ambitieuze klimaatdoelen waar Nederland aan moet voldoen, ook niet verstandig zijn. Aardgas kan als minst belastende fossiele brandstof een aanzienlijke en effectieve bijdrage leveren aan uitvoering van het nationale én internationale klimaatbeleid.

De gaswinning in Groningen gaat naar nul en Nederland ‘van aardgas los’. Is het nog relevant om iets te weten over gas?

GasTerra-CEO Annie Krist zegt hierover in het voorwoord van de brochure dat “het voor de hand ligt om de meest vervuilende van de drie fossiele brandstoffen, kolen, het eerst uit te faseren, daarna olie en ten slotte aardgas. Het voordeel van deze strategie is dat we CO2-emissies direct substantieel kunnen terugbrengen zonder het kind (voorzieningszekerheid, economische groei) met het badwater (klimaatverandering) weg te gooien.” En: “In een duurzame energie-economie zullen we alles nodig hebben: naast elektriciteit gas, aardwarmte en restwarmte. Elk van deze bronnen is óf al (deels) duurzaam, óf te verduurzamen. Ook gas.”

Officiële cijfers

De brochure is gebaseerd op officiële al eerder gepubliceerde cijfers en ramingen in onder andere de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en rapporten van het CBS en EZK. GasTerra beoogt met deze publicatie net als eerder met Aardgas in Nederland de samenhang te duiden tussen deze cijfers en recente en verwachte ontwikkelingen op energie- en klimaatgebied. Annie Krist: “Het bedrijf ziet het als zijn taak onze in decennia opgebouwde kennis van ons product, de markt en de energietransitie met iedereen te delen die zich in welke capaciteit dan ook inzet voor een verantwoorde overgang naar een klimaatneutrale energie-economie.”

De brochure Gas in het Nederlandse energiesysteem wordt in eerste instantie alleen elektronisch, in pdf-vorm, gepubliceerd. Belangstellenden kunnen het bestand (gratis) downloaden van GasTerra’s website.

Over GasTerra

GasTerra is groothandelaar in aardgas en groen gas en koopt en verkoopt gas van binnen- en buitenlandse producenten en op de vrije gasmarkt.

Onze partners