'Geen zonneparken en extra windmolens in IJsselmeergebied'

Zes natuurorganisaties zetten vraagtekens bij het IJsselmeergebied als mogelijke locatie voor zonnepanelen en windmolens. Het IJsselmeergebied is Natura2000 gebied en het opwekken van duurzame energie mag volgens hen niet ten koste gaan van bedreigde- en beschermde vogelsoorten.

Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, It Fryske Gea en Sportvisserij Nederland schreven een brandbrief aan Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied dat donderdag 18 juni 2020 bijeenkomst. "Naast de klimaatcrisis hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis", stellen de partijen. "De keuze voor energiewinning in natuurgebieden gaat totaal voorbij aan de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland".

Duivels dilemma

In de verschillende Regionale Energie Strategieën staat beschreven hoe en waar per regio duurzame energie opgewekt kan worden. In zeven van de dertig regio's staat het IJsselmeergebied als potentiële locatie genoemd en daar zijn verschillende natuurorganisaties het niet mee eens.

Het IJsselmeer is een belangrijk leefgebied voor beschermde- en bedreigde vogelsoorten. Wanneer dit gebied wordt gebruik voor het opwekken van duurzame energie, gaat dit ten koste van deze soorten. Daarnaast vormen windmolens volgens de natuurorganisaties een direct gevaar voor een aantal soorten: zoals de vleermuis en de zee-arend. Zij kunnen in de nacht of met slecht weer tegen windmolens aanvliegen en overleven dit niet.

Investeren 

Naast de gevaren voor de dieren willen zij er op wijzen dat zij er samen met overheden aan werken om het IJsselmeergebied te verbeteren. Daar wordt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren 110 miljoen euro in geïnvesteerd. De uitvoering van de plannen voor energiewinning doet deze werkzaamheden teniet en dat vinden zij zonde van het geld en de inspanning.

Onze partners