Green Deal moet boeren aan duurzaam inkomen helpen

Vorige week dienden Tweede Kamerfracties schriftelijke inbreng in over de Van-Boer-tot-Bord-strategie. Dit voorstel is onderdeel van de European Green Deal van de Europese Commissie. Minister Schouten heeft inmiddels gereageerd op de vragen en is over de strategie in gesprek gegaan met de andere Europese landbouwministers in Brussel.

Aangezien de plannen van de Europese Commissie mogelijk een grote impact hebben op de Nederlandse land- en tuinbouwsector, besteedt LTO Nederland hier veel aandacht aan in de lobby, zowel bij de Europese instellingen alsook bij Nederlandse beleidsmakers.

Landbouwgrond uit productie

In de gepubliceerde strategieën van de Europese Commissie, staat onder meer dat minimaal 10% van het landbouwareaal zeer divers moet worden, bijvoorbeeld door de aanleg van bufferstroken, braakland, heggen en niet-productieve bomen, ten behoeve van biodiversiteitsherstel. Nederland is een vruchtbare delta waarbij door vele ruimtelijke claims de druk toeneemt en dit gaat ten koste van onze landbouwgrond. Volgens LTO Nederland kan dit in Nederland niet het geval zijn; gezien de schaarse, hoogwaardige en kostbare landbouwgrond, maar ook omdat dit van vitaal belang is voor een toekomstbestendige Nederlandse landbouwsector. De fracties van de PVV, SGP en het CDA hebben hier vragen over gesteld aan minister Schouten. Zij geeft in de beantwoording aan dat het nog onduidelijk is hoe de doelstelling geïnterpreteerd moet worden. De minister wil in ieder geval inzetten op een verbonden landbouw en natuur, waarbij meerdere functies worden gecombineerd in hetzelfde gebied.

Verdienvermogen

Verder vragen de fracties van VVD, CDA en D66 specifiek aandacht voor het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer. De minister geeft hierop aan dat de Van-Boer-tot-Bord-strategie goed aansluit bij de inzet van het kabinet om de positie en het verdienvermogen van de boer en tuinder te versterken. Wel geeft Schouten aan dat het in eerste instantie aan de ondernemer zelf is om een verdienmodel te ontwikkelen. Volgens haar moet de overheid voor de juiste randvoorwaarden zorgen, waarbinnen ondernemers duurzaam kunnen ondernemen. Ook laat minister Schouten de Tweede Kamer weten dat zij de Nederlandse ambities blijft agenderen op Europees niveau.

Nederlandse boeren en tuinders produceren veilige producten op het hoogste niveau met wereldwijd de laagste milieu-impact. Dit is mede dankzij de inspanningen die de afgelopen jaren op bedrijfsniveau al zijn gedaan. Er zijn nog steeds vragen over de referentieperiode van de doelstellingen en of deze in het verleden behaalde resultaten meetellen. LTO vindt dat hier absoluut rekening mee gehouden moet worden. Boeren en tuinders die reeds stappen gezet hebben, moeten niet nogmaals belast worden.

Biologische productie

Ook heeft de Europese Commissie een doelstelling voor biologische landbouw. De Commissie wil dat in 2030 ten minste 25% van de landbouwgrond in gebruik is voor biologische productie. Volgens LTO Nederland zorgt aansturen op een verplicht percentage biologische productie voor oneerlijke concurrentie tussen gangbare en biologische sectoren. Daarbij zet dit het verdienmodel van biologische ondernemers zwaar onder druk. De fracties van de VVD, PVV en CDA hebben hier vragen over gesteld. Minister Schouten gaf als reactie dat, hoewel het kabinet streeft naar meer bekendheid en voorlichting over het Europees biologische keurmerk, de consument uiteindelijk zelf zijn keuze maakt.

Europese landbouwraad

Op de Europese landbouwraad op 20 juli 2020 heeft minister Schouten aangegeven dat er geen one-size-fits-all oplossing is om de doelen van de Europese Commissie te halen. Verder zei Schouten dat de Commissie concrete beweging moet laten zien: niet alleen op het gebied van doelen, maar ook in instrumenten om die doelen te kunnen behalen. Ook is er gesproken over de mogelijke rol van het nieuwe GLB bij uitvoering van de Green Deal. Ten slotte kwam de marktsituatie aan de orde. Mede op aandringen van LTO heeft de minister opnieuw om marktmaatregelen gevraagd om de kalverhouders te ondersteunen. Door de coronacrisis is een deel van hun markt weggevallen en daarom is ondersteuning noodzakelijk.

Onze partners