Grootste stijging windenergie op land tot nu toe

De windprojecten die in 2021 op land zijn opgeleverd, hebben een totaal vermogen van 1.109 MW. Dit is de grootste stijging in één jaar tot nu toe. De verwachting is dat Nederland eind 2023 in totaal 6.190 MW aan windvermogen heeft. De doelstelling uit het Energieakkoord wordt hiermee behaald. Dit blijkt uit de nieuwe monitor Wind op Land die jaarlijks verschijnt. 

De monitor is opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met input van onder andere het Rijk, provincies, gemeenten en marktpartijen.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de monitor Wind op Land 2021 op een rij:

  • De windprojecten die in 2021 op land zijn opgeleverd, hebben een totaal vermogen van 1.109 MW. Dit is de grootste stijging in één jaar tot nu toe.
  • Veel windprojecten in aanbouw zijn eind 2023 ook gerealiseerd. Dit levert nog eens een windvermogen van 904 MW op.
  • De verwachting is dat Nederland eind 2023 dan 6.190 MW aan windvermogen heeft. De doelstelling uit het Energieakkoord om 6.000 MW wind op land te realiseren, wordt hiermee eind 2023 behaald.
  • Het vermogen uit windparken en zonnepanelen op land bij elkaar opgeteld, draagt ook bij aan het behalen van de versnellingsafspraak. Hierbij is afgesproken om het tekort aan windvermogen in 2020 volgens de doelstelling uit het Energieakkoord in 2023 te verdubbelen.
  • De verwachting is dat windprojecten op land vanaf eind 2023 een gemiddelde productie van 18,5 TWh per jaar aan windvermogen opleveren. Hiermee draagt windenergie op land voor meer dan 50% bij aan de nationale doelstelling uit het Klimaatakkoord: de opwek van 35 TWh hernieuwbare (duurzame) energie op land.
  • Door een uitspraak van de Raad van State over de algemene regels voor windturbines  (2021) is een groot aantal projecten in voorbereiding vertraagd of (tijdelijk) stilgevallen. Er wordt nu gewerkt aan landelijke normen voor windturbines. In de tussentijd kunnen gemeenten en provincies zelf lokale normen vaststellen bij het afgeven van nieuwe vergunningen.

Grote verschillen tussen regio’s

De monitor Wind op Land 2021  geeft per provincie de resultaten voor windenergie op land. Naast resultaten per provincie, geeft de monitor voor het eerst ook inzicht in de resultaten per Regionale Energiestrategie (RES)-regio. Het valt op dat er grote verschillen zijn tussen regio’s. Bij projecten met SDE(+)(+)-subsidie laat de monitor daarnaast de verwachte productie per project zien, op basis van windrapporten. Tot slot geeft de monitor een overzicht van de verwachte opwek (TWh) per RES-regio.

Onze partners