Meer bouwen met hout is mogelijk en biedt meerwaarde

Bouwen met hout is concurrerend en heeft de mogelijkheid te voldoen aan alle Bouwbesluit- en BENG-eisen. Dat blijkt uit de 'Rapportage Woningbouw in hout'. Ook blijkt uit het onderzoek dat er voldoende duurzaam hout uit productiebossen beschikbaar is. Bij houtbouw is er bovendien sprake van een stillere en schonere bouwplaats. Dat is een voordeel voor personeel op de bouwplaats en voor omwonenden.

Het rapport gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid in Nederland. De scope is van seriematige grondgebonden woningen tot appartementsgebouwen van zes bouwlagen. Het rapport is ontwikkeld in opdracht van RVO namens PIANOo en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Houtbouw en CO2-reductie

De woningbouwproductie moet komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw een grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Houtbouw biedt een oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals CO2-verlaging, versnelling van de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. Ook draagt het bij aan een circulaire bouweconomie.

Beschikbaarheid hout en bouwkosten

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen met hout, maar hebben ook vragen. Maar er zijn ook vooroordelen over houtbouw, en er zijn knelpunten. Denk aan: hoe zit het met de beschikbaarheid van hout? Met de bouwkosten? Met de houtprijs? Met de milieu-impact? Met welke bouwtechnische, bouwfysische en installatietechnische aspecten moeten zij rekening houden? Waar moet je aan denken als je houtbouw wilt uitvragen?

Opschaling

Momenteel wordt minder dan 2% van de woningen in hout gebouwd. Diverse rapporten geven aan dat flinke opschaling haalbaar is. Een globale berekening laat zien dat 10.000 houtbouwwoningen ongeveer 175.000 ton CO2 besparen. Wordt de opgeslagen CO2 ook meeberekend, dan is dit maar liefst 280.000 ton.

Buyer group

Centrum Hout stelde het rapport op in samenwerking met deskundigen en een klankbordgroep met woningcorporaties uit de Buyer Group. De Buyer Group Houtbouw is een samenwerking van 8 Brabantse woningcorporaties. Hun vragen en ervaringen vormden het uitgangspunt voor de Rapportage. De Rapportage is 1 juni aan de 8 woningcorporaties gepresenteerd: "Wij zijn er blij mee. Dit biedt ons een goed handvat. Houtbouw creëert meerwaarde, en opschalen kan."

Download hier de rapportage Woningbouw in hout.

Onze partners