Milieugevolgen kabelroutes windparken op zee naar land goed in beeld

De verkenning waarin nieuwe kabelroutes van windparken op zee naar land zijn onderzocht, geeft de milieugevolgen goed weer en maakt duidelijk welke routes kansrijk zijn om voor 2030 te realiseren. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over deze verkenning. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de verkenning te beoordelen en aanbevelingen te geven voor vervolgonderzoek. 

Het Rijk wil extra windenergie op zee realiseren, om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In een verkenning is onderzocht welke kabelroutes mogelijk zijn om de energie vanuit zee aan land te brengen en waar aansluitingen op land mogelijk zijn. De minister wil met de informatie uit de verkenning een besluit nemen over kansrijke kabelroutes die daarna verder worden onderzocht.

De milieueffecten van 41 mogelijke kabelroutes zijn goed onderzocht in de verkenning. Goed dat in een vroeg stadium, in de breedte, is gekeken naar milieugevolgen van deze routes en wat mogelijke knelpunten of milieurisico’s zijn, zegt de Commissie in haar advies. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de verdere uitwerking en het milieuonderzoek van kansrijke routes.

De Commissie geeft ook enkele adviezen mee voor het vervolg. Enkele onderzochte kabelroutes lopen door de Bruine Bank. Dit gebied wordt in 2021 Natura 2000-gebied en valt onder de beschermingszone van de Vogelrichtlijn. Kijk in toekomstig milieuonderzoek naar de periodes waarin vogels gebruik maken van dit gebied, adviseert de Commissie, en onderzoek ook de opeenstapeling van effecten die ontstaan door bijvoorbeeld de aanleg en het gebruik van nieuwe windparken.

Over het onderzoek ‘Doorkruising Wadden’ adviseert de Commissie in een later stadium. Dit gaat over de mogelijke kabelroutes van het windenergiezoekgebied ten noorden van de Waddeneilanden naar de aanlandingslocaties Eemshaven en Vierverlaten.

Onze partners