Nieuwe BTW tarieven EU gunstig voor aanschaf zonnepanelen

De EU-ministers van Financiën zijn het na jaren onderhandelen eens geworden over uitbreiding van een richtlijn die een verlaagd btw-tarief tussen 0 en 5 procent toestaat voor zeven categorieën. De huidige EU-regels voor btw-tarieven zijn bijna dertig jaar oud en moesten volgens veel betrokkenen dringend worden gemoderniseerd, gezien de ontwikkeling van de algemene btw-regels in de loop der jaren. Daarom stelde de Europese Commissie in 2018 al voor om de btw-tarieven te hervormen.

Nieuwe maatregelen

De nieuwe regels bieden overheden meer flexibiliteit met betrekking tot de tarieven die zij kunnen toepassen. Btw-heffingen op bepaalde goederen en diensten, waaronder zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows, kunnen daardoor omlaag tot een tarief tussen 0 en 5 procent. De volgende maatregelen zijn vandaag (7 december 2021) aangekondigd:

  • Bijwerking van de lijst van goederen en diensten waarop alle lidstaten verlaagde btw-tarieven mogen toepassen (bijlage III bij de btw-richtlijn). Producten en diensten die de volksgezondheid beschermen, goed zijn voor het milieu en de digitale transitie ondersteunen, worden aan de lijst toegevoegd. Zodra de regels van kracht worden, kunnen de lidstaten voor het eerst ook vrijstelling van btw verlenen voor bepaalde goederen en diensten die worden geacht in basisbehoeften te voorzien.
  • Afschaffing (tegen 2030) van de mogelijkheid voor de lidstaten om verlaagde tarieven en vrijstellingen toe te passen op goederen en diensten die schadelijk worden geacht voor het milieu en voor de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering.
  • Afwijkingen en vrijstellingen voor specifieke goederen en diensten, die momenteel om historische redenen in bepaalde lidstaten gelden, worden mogelijk in alle landen om gelijke behandeling te waarborgen en concurrentieverstoringen te voorkomen. Bestaande afwijkingen die niet worden gerechtvaardigd door andere doelstellingen van het overheidsbeleid dan die ter ondersteuning van de klimaatactie van de EU, moeten echter uiterlijk in 2032 worden opgeheven.

Nederland voorstander

Nederland pleitte in het verleden al voor het gebruik van een nultarief, maar dat was alleen voor specifieke gevallen mogelijk, zoals de levering en bevoorrading van schepen en vliegtuigen. Het kabinet voerde vanwege de coronacrisis ook tijdelijk een nultarief in op de levering van en het inenten met goedgekeurde Covid-19-vaccins en coronatestkits. Die maatregel liep eind september af.

Volgende stappen

De geactualiseerde regels worden nu uiterlijk in maart 2022 aan het Europees Parlement toegezonden voor raadpleging over de definitieve tekst. Zodra de wetgeving formeel door de lidstaten is aangenomen, treedt zij 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking, zodat de lidstaten het nieuwe systeem vanaf die datum kunnen toepassen. Het is aan de nieuwe Nederlandse regering om te besluiten of er wel of niet van de mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt, heeft een woordvoerster van het ministerie van Financiën laten weten.

Onze partners