Gevolgen langdurige stroomuitval - Power Blackout

Power Blackout   Neutrino Energy

We hebben het wellicht allemaal wel eens meegemaakt. Een kortstondige stroomuitval dat na het omzetten van de schakelaar in de meterkast in huis of in het ergste geval, wanneer het op een grootschaliger niveau plaatsvond, na een beperkt tijdsbestek, door ingrijpen van het energiebedrijf, opgeheven wordt. Op kritische plekken, zoals ziekenhuizen, producerende bedrijven etc. nemen noodaggregaten gedurende de uitval de stroomverzorging over en na herstel vervolgt het leven meestal zoals voor de uitval. Niets aan de hand zou u zeggen. Maar wat wanneer een stroomuitval, grootschaliger, een groter getroffen gebied en langduriger in tijd, plaatsvindt? Wat zouden de oorzaken kunnen zijn? Wat zijn de gevolgen en hoe zouden we gebeurtenissen als deze kunnen vermijden? Zou een decentraal gelijkstroom ‘netwerk’ een minder afhankelijke oplossing kunnen bieden in de toekomst?

Oorzaken stroomuitval

Tot voor enkele jaren hebben gebruikers/afnemers van stroom altijd kunnen rekenen op een constante levering (basislast) door een stabiel netwerk van diverse energieleveranciers, gebruikmakend van een klein (in Nederland) aantal kolen-, gas- en atoomcentrales, en bijbehorende distributie-, transportleidingen.
Echter de huidige ontwikkelingen omwille van regelgeving, internationale afspraken, CO2 uitstoot beperking, duurzaamheid en veiligheid, leiden klaarblijkelijk tot een veel minder stabiel netwerk. Er zijn veel grotere aantallen duurzame energie genererende initiatieven, op basis van zon- en windenergie technologie, gebruikmakend van datzelfde distributie- en transport netwerk dat onvoldoende capaciteit biedt.

De levering (productie) van stroom kan minder stabiel worden vanwege de minder constante bronnen (zon, wind) die gebruikt worden. Daarnaast kan de benodigde hoeveelheid (vraag) ervan, om het wegvallen van de centrales van voorheen te compenseren, niet voldoende aan het bestaande netwerk worden aangeboden. Er kunnen discrepanties gaan ontstaan tussen vraag en aanbod. Op energie gebied is men van een markteconomie naar een planeconomie gewisseld. Voorheen was er vraag waar naar er geproduceerd werd. Tegenwoordig produceert men en vervolgens bekijkt men waar er vraag is. Daarbij is men afhankelijk van de levering vanuit/naar het buitenland wanneer er tekorten of overschotten dreigen. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de hoeveelheid zon- en windenergie, het niet voorhanden hebben van voldoende opslagcapaciteit (technologie) en het niet ad hoc kunnen opstarten van uitgeschakelde centrales (indien nog aanwezig) kunnen er langdurige grensoverschrijdende energietekorten ontstaan in onze steeds verder elektrificerende samenleving met toenemende vraag.

Kolencentrale Neutrino Energy

(Eemshavencentrale)

Naast het hierboven omschreven capaciteitsprobleem, waarbij de vraag naar duurzaam gegenereerde energie vooralsnog altijd groter zal zijn dan het aanbod, zeker bij verdergaande afbouw van energie generatie middels gebruik van fossiele brandstoffen, zijn ook gebeurtenissen als technische storingen, het hacken van besturingssystemen, extreme natuurrampen, terroristische aanslagen en de (geo)politieke afspraken van invloed op een constante energielevering.

Gevolgen langdurige stroomuitval

Zegt u eens eerlijk. Bent u voorbereid op een grootschalig en langdurige stroomuitval van bijvoorbeeld drie weken? Zoals in de inleiding reeds vermeld zijn we allemaal in staat een kortstondige uitval op te vangen. Maar drie weken? U kunt zich de mogelijke scenario’s zelf voorstellen, maar een aantal voorbeelden wil ik u niet onthouden.

Alle elektrische apparaten thuis, op uw werk en onderweg zijn buiten werking. Geen centrale verwarming, geen water (wegvallen druk), geen verlichting, geen telefoon(s) (laden), geen internet, geen bevoorrading, supermarkten en winkels gesloten, geen boodschappen, na verloop van tijd geen eten, geen drinken, vervoersmiddelen niet meer kunnen tanken/laden etc. Noodaggregaten in bijv. ziekenhuizen kunnen niet meer gevoed worden, hetgeen ongetwijfeld doden tot gevolg gaat hebben, een en ander afhankelijk van het betroffen gebied en duur. Uiteindelijk leidt dit tot anarchie met plunderingen, vechtpartijen, ongelukken en gevaarlijke situaties wanneer mensen in hun huizen, bijvoorbeeld bij winterse condities, vuurtjes gaan stoken om warm te blijven of om een blik voedsel op te warmen wat men net heeft geplunderd. Dit loopt uit de hand, hulpdiensten zijn onbereikbaar.
Het Nationale Alert systeem werkt niet meer. U bent overgeleverd aan uzelf, uw naasten en uw omgeving. Doemscenario? Ja! Onmogelijk? Nee! Dit zou een realistisch scenario kunnen worden daar wij in onze geëlektrificeerde samenleving uitermate afhankelijk zijn van stroom, dat we ons dit niet voldoende realiseren en ons daar al helemaal niet op voorbereiden. De weinige uitzonderingen natuurlijk daargelaten.

Decentrale gelijkstroom generatie

De huidige systemen zijn operationeel op basis van een afstemming van wisselstroom- en gelijkstroom. Elektrische energie wordt centraal op afstand gegenereerd, vervolgens getransporteerd en uiteindelijk omgezet naar gelijkstroom ten behoeve van decentraal gebruik.
Dit komt uit de tijd van de centrales en heeft zich stilzwijgend voortgezet bij het realiseren van zonneweiden en windmolenparken. Dit heeft alles te maken met de mate van aanwezigheid en locatie van de bronnen. Kolencentrales bij de kolenmijnen (oorspronkelijk), windmolenparken aan zee en op open vlaktes met de meeste kans op wind en zonneweiden daar waar dit geografisch en voorschriften technisch past en wenselijk is.
Dit, en de aanwezigheid van het reeds aanwezige netwerk, leidt nog steeds tot centrale opwekking t.b.v. decentraal gebruik. Maar wat als de bron overal en altijd aanwezig en bruikbaar is? Ongeacht locatie, tijdstip, voor wie en door wie. Dan wordt de situatie verkregen dat er decentraal kan worden opgewekt ten behoeve van decentraal gebruik. Daar waar stroom nodig is, wordt het ook opgewekt.

Een technologie die hierin voorziet is de Neutrinovoltaic technologie van de Neutrino Energy Group. Hierbij wordt de niet zichtbare spectra van straling, wat ons 24/7 overal omgeeft en doorkruist, zowel de natuurlijke zoals kosmische- en zonnestraling, als de kunstmatige, bijvoorbeeld elektrosmog, geconverteerd in stroom. Implementatie (Neutrino inside) van de technologie in bijvoorbeeld een smartphone betekent feitelijk dat de smartphone zichzelf continu en overal van vermogen voorziet zonder afhankelijk te zijn van een oplader, wandcontactdoos en electriciteitsnet.

De technologie kan voor elk elektrisch apparaat toegepast worden en is schaalbaar naar vraag en behoefte. Extreem decentrale elektrische energievoorziening, in de vorm van (directe) gelijkstroom, is wat de toekomst zal gaan brengen. Deze uitvinding, de verdere ontwikkeling en implementatie ervan geeft ons onafhankelijkheid en vrijheid.

Smartphone-Neutrino Energy

2020

In de aankomende jaren, met internationale doelstellingen in 2030 en 2050, moet wereldwijd afscheid worden genomen van het gebruik van fossiele brandstoffen, de emissies van schadelijke stoffen gereduceerd worden en de negatieve invloed van de mens op het klimaat op aarde verminderd worden. Dit vereist onder andere ontwikkeling, implementatie en uitbreiding van nieuwe innovatieve technologieën om aan de toenemende vraag naar schonere, duurzamere en meer onafhankelijke (elektrische) energie tegemoet te kunnen komen. Maar dit vereist ook een andere mindset van gebruikers, consumenten, ontwikkelaars, fabrikanten en politiek. Het streven naar meer onafhankelijkheid zal niet in alle kringen even enthousiast ontvangen worden. De winsten en omzetten in de energiesector zijn wereldwijd van een dusdanige omvang dat het grotendeels wegvallen daarvan ook met machtsverschuivingen gepaard zal gaan. Wereldwijde implementatie van de Neutrinovoltaic technologie zal gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen gaan bieden.

‘Twintigtwintig’ wordt een spannend jaar met mogelijke blackouts wereldwijd vanwege capaciteitsproblemen bij de leverende energiebedrijven. Met name in Duitsland worden problemen verwacht.
Hierdoor zal de vraag naar, en noodzaak van, een totaal ander en onafhankelijker ‘energiesysteem’ toenemen en duidelijker worden. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de eerste afbeelding van deze tekst een vrijblijvend iets blijft en geen noodzakelijk kwaad. Voor diegenen waar dit laatste wel het geval is zullen ook nieuwe technologieën als Neutrinovoltaic in de nabije toekomst een uitkomst gaan bieden.

Onze partners