Veel subsidie mogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie

Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties die hieruit voortkomen, dragen bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in deze 3 sectoren de komende jaren fors te verlagen.

DEI+ opent vanaf begin april

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is er voor pilot- en demonstratieprojecten. Aanvragen kan naar verwachting vanaf begin april. Partijen mogen aanvragen doen voor projecten binnen dezelfde thema’s als in 2021. Denk bijvoorbeeld aan:

  • circulaire economie;
  • hernieuwbare energie;
  • energie-efficiëntie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

TSE Industrie studies ook voor bewezen innovaties

De regeling Topsector Energiestudies Industrie gaat naar verwachting ook begin april open. Deze regeling helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. Nieuw is:

  • dat bedrijven de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties mogen onderzoeken met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar;
  • dat de subsidiedrempel voor deze projecten verlaagd is naar minimaal € 25.000. Daarmee geven we MKB-bedrijven meer mogelijkheden.

Onderzoek en ontwikkeling met TSE Industrie O&O-tender

De TSE Industrie O&O-tender opent naar verwachting ook in april en zal in mei sluiten. De inhoud van deze regeling is gelijk gebleven. Het gaat hierbij om onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld:

  • elektrificatie van processen;
  • CO2-vrije warmtesystemen;
  • klimaatneutrale brandstoffen en;
  • circulaire oplossingen in de industrie.

Nog steeds budget voor HER+

Vanaf 1 april opent tot slot ook een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Deze richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Dit is breder dan alleen hernieuwbare energieproductie. Ook bijvoorbeeld CO2-afvang en opslag vallen daaronder. Er is nog budget beschikbaar binnen de huidige openstelling van de HER+. Aanvragen kan nog tot en met 31 maart 2022. We verwachten dat de voorwaarden van de nieuwe openstellingsronde dezelfde zijn.

VEKI in afwachting van budget

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in afwachting van budget en zal naar verwachting niet voor de zomer open gaan.

Projectidee vooraf toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarom vooraf en zonder verplichting advies vragen over hun projectidee. Zij vergroten daarmee de slaagkans van hun project.

Onze partners