Waddenfonds richt zich meer op herstel natuur en vergroening economie

Het Waddenfonds gaat zich de komende jaren specifieker richten op het herstel van de natuurwaarden in de Waddenzee en vergroening van de economie. Zo krijgt het vergroten van de biodiversiteit in het kustgebied, het herstellen van de onderwaternatuur en aandacht voor externe bedreigingen van de Waddenzee meer prioriteit. Ook het ontwikkelen van nieuwe nuttige toepassingen van slib en bagger voor het onderhoud aan de vaargeulen krijgt meer aandacht. Daarnaast zal het Waddenfonds steviger inzetten op vergroening van de mobiliteit en industrie in het Waddengebied, zoals de ontwikkeling van technieken voor productie, opschaling en benutting van groene waterstof in de zes Waddenzeehavens.

De speerpunten voor het Waddenfonds staan in het nieuwe Uitvoeringskader voor de komende zes jaar. Provinciale Staten van de drie waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen moeten nog instemmen met het nieuwe beleid. Het Uitvoeringskader vloeit onder andere voort uit de evaluatie van het Waddenfonds, dat uitgevoerd is door extern onderzoeksbureau Wing.

Het evaluatieonderzoek wijst uit dat het Waddenfonds een positieve bijdrage levert aan de ecologie en een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied. Zo zijn de natuur-en landschapswaarden van het Waddengebied toegenomen, is de economische ontwikkeling duurzaam versterkt en zijn de sociaaleconomische kansen van het Waddengebied groter geworden.

Wing concludeert in het onderzoek dat de investeringen van het Waddenfonds hebben geleid tot een versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur, een verduurzaming van de visserij, minder CO2-uitstoot en een versnelling van de energietransitie in het Waddengebied. Wel wordt het Waddenfonds geadviseerd een meer stimulerende rol te gaan spelen voor projecten die bedreigingen voor de Waddenzee verminderen.

,,De evaluatie laat zien dat het Waddenfonds in staat is om projecten mogelijk te maken die goed zijn voor de natuur en ook voor de economie’’,  aldus Cees Loggen, voorzitter van het Waddenfonds. ,,Dat kunnen we alleen met de inzet van organisaties die goede projecten ontwikkelen.’’

Uit de evaluatie blijkt ook dat er waardering is voor de klantgerichte meedenkende houding van het Waddenfonds in de begeleiding van projectaanvragen. Er is ook ruimte voor verbetering. Zo mag de samenhang tussen de diverse subsidieregelingen worden versterkt. Ook blijkt uit het evaluatieonderzoek dat het Waddenfonds meer mag laten zien wat het effect is van projecten. Met haar kennis en netwerk wordt het Waddenfonds gezien als de partij die kan zorgen voor verbinding en het delen van kennis in het gebied.

Afbeelding Wadwicht

Onze partners